ชื่อ - นามสกุล :นายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-