ชื่อ - นามสกุล :นางวิมล ไวยศยะวรรณ์
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่หลัก :ครูสาขาอาหารและโภชนาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :