ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปวีณา เอี่ยมวิจารณ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูสาขาอาหารและโภชนาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :