ชื่อ - นามสกุล :นางชนิตาพร แสนสุข
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหารงานฝ่ายแผนงานความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :