ชื่อ - นามสกุล :นางรักชนก คิดคำนวน
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :ครูสาขาit
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :