ชื่อ - นามสกุล :นายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่อยู่ :1/6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ถนนชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จเลย
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : บริหารงานทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการสถานศึกษา