เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
1.นางอรทัย  รามศิริ                     ครูใหญ่           2489-2493
2.นางสาวสุนทรีย์   วงศ์โสภา      ครูใหญ่           2493-2495
3.นางพูลสวัสดิ์ บุญยเนตร           ครูใหญ่           2495-2496
4.นางสุนีย์      ปัญโญวัฒน์       ผู้อำนวยการ      2496-2531
5.ว่าที่ ร.ต.เสริมพงษ์ วิภาวิน    ผู้อำนวยการ      2531-2534
6.นายบุญเสริม     จำปาทอง    ผู้อำนวยการ      2534-2539
7.นายสมภพ       แฝงสีคำ       ผู้อำนวยการ       2539-2541
8.นางสุภัทรา      สัจจา             ผู้อำนวยการ       2541-2543
9.นางลำใย       พระเดชพงษ์   ผู้อำนวยการ       2543-2546
10.นางจรัสศรี  ยงวนิช             ผู้อำนวยการ        2546-2550
11.ดร.อาทิตย์  วิบูลชัย            ผู้อำนวยการ        2551
12.นางนงเยาว์  กัลยาลักษณ์  ผู้อำนวยการ        2551-2556
13.นางวรรณา ด้วงสว่าง          ผู้อำนวยการ       2556 – 2557
14.นายรุ่งโรจน์  ไชยชาติ        ผู้อำนวยการ        2557 – 2562
15.ดร.กรรณิกา ยอดสง่า         ผู้อำนวยการ        2562 - ปัจจุบัน
Goragod.com
^