E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0005 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู.jpg แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู (141.81 KB) sarawuth@lvc.ac.th ม.ค. 2563
E-0004 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดการเรียนการสอน.docx หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดการเรียนการสอน (17.96 KB) sarawuth@lvc.ac.th ม.ค. 2563
0002 2.pdf แบบสนอสิ่งประดิษฐ์ (237.67 KB) Admin ม.ค. 2563
E-0003 แบบคำขอต่อใบประกอบครู.pdf แบบคำขอต่อใบประกอบครู (211.83 KB) sarawuth@lvc.ac.th ม.ค. 2563
0001 3.jpg ไฟล์ทดสอบการส่งเอกสาร (32.08 KB) Admin ม.ค. 2560
1
^