พิธีเปิดประชุมองค์การวิชาชีพ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

^