พิธีเปิดประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอา

^