วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยเข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษารางวัล

^