งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                                (1)  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
                                (2)  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ  คำสั่ง  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร  ร่วมมือประสานงาน
             
                                      
ให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์  ควบคุมดูแบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสาร

                                     
การพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแผนของทางราชการ

                                (3)  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
                                (4)  เก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา

                                     
และให้บริการแก่บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

                                (5)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ  คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร  และนักเรียน

                                     
นักศึกษาของสถานศึกษา

                                (6)  ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคคลกร นักเรียนและ นักศึกษา
                                (7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                                (8)  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                                (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Type the text here

ผู้เขียน : tanapont
โพสต์เมื่อ : 09 ม.ค. 2563
ป้ายกำกับ : 11

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^