ปรัชญา

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
 
    เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้ง ในภาครัฐ และเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงานเพื่อประกอบ อาชีพอิสระได้  และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอส ำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

ปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
"รักสะอาด  ประพฤติดี  มี จริยธรรม  นำวิชา  พัฒนาสังคม"
 คือ  ปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้ในการ ดำเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลอดจนการ จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำ  ผู้เรียนเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ 

พันธกิจ 
 
1.   ผลิตนักศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะวิชาชีพที่มีคุณธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ของระบบเศรษฐกิจ
2.   พัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย
3.   บริการวิชาชีพ  ประสานสัมพันธ์ชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.   พัฒนาศักยภาพสถาบันเพื่อให้องค์กรมีสมรรถนะสูง  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^