โครงการอบรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ได้จัดการสัมนานักศึกษาฝึกงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส. 2 (ทวิภาคี) ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2/2562 และรับฟังรายละเอียดการฝึกงานจากผู้บริหารและคณะครู โดยมีดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยเป็นประธานและได้กล่าวโอวาทให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมภูสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  **click**

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^