www.lvc.ac.th

Loei Vocation College

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกทักษะอาชีพ ในสถานประกอบการ


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา
ก่อนออกฝึกทักษะอาชีพ ในสถานประกอบการ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 โดบ ดร.กรรณิกา ยอดสง่า เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ พร้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา
ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^