เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรที่เป็นผู้มีความเสียสละ อุทิศเวลาให้กับวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ด้วยงานบุคลากร ได้ดําเนินการสรุปรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวนบุคลากรทั้งหมด ๑๑๕ คน ผลสรุปว่า มีข้าราชการครูและบุคลากรที่เป็นผู้มีความเสียสละ อุทิศเวลาโดยไม่มีการขาด การลา และการมาสาย จํานวน ๑๐ คน เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี งานบุคลากร จึงขออนุญาตให้พิจารณาลงนาม เกียรติบัตรให้กับบุคลากรดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ดังรายนามดังนี้
๑. นายวิรัช ช่อช้าง ครู สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
๒. นางกัลยา วิชาโคตร ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๓. นางสาวชุลีพร พลบูรณ์ ครู สาขาการบัญชี 
๔. นายชัยวัฒน์ พักตร์ผ่องศรี ครู สาขาวิชาการตลาด 
๕. นายอําพล แสนหาญ ครู สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
๖. นายพิษณุ พรหมรักษา ครูพิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๗. นางสาวลําพึง คุ้มมา ครูพิเศษ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๘. นางสาวอรพรรณ์ แก้วกันหา ครูพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. นายพิชัย มาตรวังแสง ครูพิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๐.นางสาวการดา  สวนไผ่  เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
Goragod.com
^