เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

 • thumbnail

  นายเดชา พุทธมาตย์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางยุพาวดี ศิริปีริด์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ประสาน จันทร์เมือง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางยุพาวดี ศิริปีริด์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  ณัฐวุฒิ จำเริญขจรสุข

  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวสุภาภรณ์ วังคีรี

  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นางสาวชนากานต์ วงษ์นอก

  หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน ป้องศิริ

  ประธานสาขาวิชาการตลาด

 • thumbnail

  นางสาวดวงเดือน คำอ่อน

  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

 • thumbnail

  นางรัตนาภรณ์ ตรีภพ

  ประธานฯ สาขาการบัญชี

 • thumbnail

  นางรักชนก คิดคำนวน

  ประธานฯคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางภัสนญา เนตรแสงศรี

  หัวหน้าสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

 • thumbnail

  นางกมลรัตน์ จันทรชิต

  หัวหน้าสาขาการโรงแรมฯ

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพา วชิราภากร

  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวแคชรียา ศรีวงษา

  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางรักชนก คิดคำนวน

  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางแสงวัน ยศเฮือง

  หัวหน้าสาขาวิชาการเลขานุการ

 • thumbnail

  นายเฉลิมฤทธิ์ จันทะฟอง

  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

 • thumbnail

  นางสาวรัติยา มาละวัลย์

  หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

 • thumbnail

  นางสาวภัสนญา เนตรแสงศรี

  หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 • thumbnail

  อำพล แสนหาญ

  หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

 • thumbnail

  นางสุลี พุ่มไพบูลย์

  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 • thumbnail

  นายรัตนพล บัวหลวง

  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางกตัญญู คำทา

  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสิตา โนราช

  หัวหน้าสาขาสามัญสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางสมจิตร พิศิษฐโกเศศ

  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายวรวิทย์ เขียนศรีอ่อน

  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางภัสชมน กิตติรัตนรังสี

  หัวหน้างานlสวัสดิการนักเรียน-นักศึกษา

 • thumbnail

  นางสมจิตร พิศิษฐโกเศศ

  หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

 • thumbnail

  นางดวงรัตน์ แตงทอง

  หัวหน้างานกิจการองค์การวิชาชีพ

 • thumbnail

  นายวรวิทย์ เขียนศรีอ่อน

  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

 • thumbnail

  นางสาวดวงรัตน์ แตงทอง

  หัวหน้างานปกครอง

 • thumbnail

  นางสาวอมร บุตรเวียงพันธ์

  หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

 • thumbnail

  มะลิวัล ศิริหล้า

  หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 • thumbnail

  นางสาวภาวิณี สิมมา

  เจ้าหน้าที่เอกสาร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายเดชา พุทธมาตย์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางวรภรณ์ โอวาท

  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางรักชนก คิดคำนวน

  หัวหน้างานบุคลากร

 • thumbnail

  นางรัตนาภรณ์ ตรีภพ

  หัวหน้างานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวชุลีพร พลบูรณ์

  หัวหน้างานการบัญชี

 • thumbnail

  นางสมฤดี ไชยเดช

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสมบูรณ์ โสวภาค

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นายเฉลิมฤทธิ์ จันทะฟอง

  หัวหน้างานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางจินตนา จรัสศรี

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายรัตนพล บัวหลวง

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวแพงเพชร ภูวิจารย์

 • thumbnail

  นางวรากร ศรีวิชิต

  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ประสาน จันทร์เมือง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ พักตร์ผ่องศรี

  หัวหน้างานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางกัลยา วิชาโคตร

  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางสาวนะภาพร ทาระอาธร

  หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน ป้องศิริ

  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 • thumbnail

  กันจนา หองทองคัด

  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 • thumbnail

  ขวัญฤดี สอนศรี

  หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ใจ จันทาคำ

  งานวางแผนและงบประมาณ

Goragod.com
^