เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

 • thumbnail

  นายเดชา พุทธมาตย์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางยุพาวดี ศิริปีริด์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ประสาน จันทร์เมือง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Goragod.com
^