เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางยุพาวดี ศิริปีริด์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางจินตนา จรัสศรี

  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวสุภาภรณ์ วังคีรี

  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นางสาวชนากานต์ วงษ์นอก

  หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน ป้องศิริ

  ประธานสาขาวิชาการตลาด

 • thumbnail

  นางสาวดวงเดือน คำอ่อน

  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

 • thumbnail

  นางรัตนาภรณ์ ตรีภพ

  ประธานฯ สาขาการบัญชี

 • thumbnail

  นางรักชนก คิดคำนวน

  ประธานฯคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางภัสนญา เนตรแสงศรี

  หัวหน้าสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

 • thumbnail

  นางกมลรัตน์ จันทรชิต

  หัวหน้าสาขาการโรงแรมฯ

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพา วชิราภากร

  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวแคชรียา ศรีวงษา

  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางรักชนก คิดคำนวน

  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางแสงวัน ยศเฮือง

  หัวหน้าสาขาวิชาการเลขานุการ

 • thumbnail

  นายเฉลิมฤทธิ์ จันทะฟอง

  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

 • thumbnail

  นางสาวรัติยา มาละวัลย์

  หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

 • thumbnail

  นางสาวภัสนญา เนตรแสงศรี

  หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 • thumbnail

  นางวิมล ไวยศยะวรรณ์

  หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

 • thumbnail

  นางสุลี พุ่มไพบูลย์

  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 • thumbnail

  นายรัตนพล บัวหลวง

  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางกตัญญู คำทา

  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสิตา โนราช

  หัวหน้าสาขาสามัญสัมพันธ์

Goragod.com
^