เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางสมจิตร พิศิษฐโกเศศ

  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายวรวิทย์ เขียนศรีอ่อน

  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางภัสชมน กิตติรัตนรังสี

  หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน

 • thumbnail

  นางสมจิตร พิศิษฐโกเศศ

  หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ใจ จันทาคำ

  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางดวงรัตน์ แตงทอง

  หัวหน้างานกิจการองค์การวิชาชีพ

 • thumbnail

  นายวรวิทย์ เขียนศรีอ่อน

  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

 • thumbnail

  นางสาวดวงรัตน์ แตงทอง

  หัวหน้างานปกครอง

 • thumbnail

  นางสาวอมร บุตรเวียงพันธ์

  หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

Goragod.com
^