เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายเดชา พุทธมาตย์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางวรภรณ์ โอวาท

  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางรักชนก คิดคำนวน

  หัวหน้างานบุคลากร

 • thumbnail

  นางรัตนาภรณ์ ตรีภพ

  หัวหน้างานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวชุลีพร พลบูรณ์

  หัวหน้างานการบัญชี

 • thumbnail

  นางสมฤดี ไชยเดช

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสมบูรณ์ โสวภาค

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นายสุรเดช พรหมรักษา

  หัวหน้างานพัสดุ

 • thumbnail

  นายเฉลิมฤทธิ์ จันทะฟอง

  หัวหน้างานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางจินตนา จรัสศรี

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายรัตนพล บัวหลวง

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและบุคลากร

 • thumbnail

  นางวรากร ศรีวิชิต

  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

 • thumbnail

  นางสาวภาวิณี สิมมา

  เจ้าหน้าที่เอกสาร

Goragod.com
^