เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ประสาน จันทร์เมือง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ พักตร์ผ่องศรี

  หัวหน้างานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางกัลยา วิชาโคตร

  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางพิมพา บุญชู

  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวนะภาพร ทาระอาธร

  หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน ป้องศิริ

  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาววิมลรัตน์ สุขเสริม

  หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

 • thumbnail

  นางสาวภาวิณี สิมมา

  เจ้าหน้าที่งานเอกสาร

Goragod.com
^