รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางจินตนา จรัสศรี

กลุ่มบุคลากรฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^