เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
        ตั้งอยู่ที่
1/6 ถนนชุมสาย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  มีพื้นที่ประมาณ 14 ไร่
 3 งาน  36.2.10    ตารางวา 
                                    ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2487 ชื่อว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าเลย” รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่จบชั้น  ป.4  เนื่องจากไม่มีสถานที่แน่นอน  จึงต้องอาศัยสโมสรข้าราชการเป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน  ทำการสอนอยู่ 2เดือน ก็ต้องเลิกล้มไปเนื่องจากภาวการณ์สงครามหลังจากที่ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามมหาเอเชียบูรพาแล้ว จึงได้เปิดทำการสอนอีกครั้งหนึ่ง โดยเช่าที่ของ คุณอำนวย    สุขศิลป์ สอนอยู่ประมาณ  9 เดือนเศษ ได้ย้ายไปอาศัยสโมสรข้าราชการอีกครั้งประมาณ 2 ปีเศษ จึงได้ย้ายไปอาศัยสถานที่โรงเรียนสตรีเลย (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนปัจจุบัน) และทำการสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร  2 ปีเท่านั้น
        พ.ศ. 2492    เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีเลย และได้เพิ่มวิชาดอกไม้และการครัวไว้ในหลักสูตรด้วย
        พ.ศ. 2496   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครูอย่างละ 1 หลัง โดยขอใช้สถานที่บริเวณเรือนจำเก่า (สถานที่ปัจจุบัน) โดยย้ายจากโรงเรียนสตรีเลย มาอยู่สถานที่ปัจจุบัน วันที่ 14 มิถุนายน 2497 และ เปิดสอนหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2498  เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ป.6 ปัจจุบัน หรือสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) เข้าเรียนสาขาการช่างสตรีหลักสูตร 3 ปี
        พ.ศ. 2501    งดรับผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
        พ.ศ. 2504    เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.3 ปัจจุบัน) ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
        พ.ศ. 2509     ได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงของยูนิเซฟและเปิดสอนเป็น  4 สาขา คือ
                        1. สาขาวิชาผ้าและการตัดเย็บ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
                        2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
                        3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
                        4. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม (งานไม้) และรับนักเรียนชายสาขาวิชาละ10 คน
        พ.ศ. 2516    เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างสตรีเลย เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเลย
        พ.ศ. 2518    เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ ใช้หลักสูตร พ.ศ. 2518 และงดรับนักเรียนชาย
        พ.ศ. 2519  งดรับนักเรียนเข้าเรียนสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม (งานไม้) และเปิดวิชาพณิชยการ
        พ.ศ. 2522 เปิดรับนักเรียนภาคนอกเวลาสาขาวิชาพณิชยการและรับนักเรียนชายเข้าเรียน
        พ.ศ. 2524 เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ และใช้ระบบการเรียนเป็นลงทะเบียนเรียนรายวิชา
        พ.ศ. 2525 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเลยเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
        พ.ศ. 2525  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี
        พ.ศ. 2526  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี
        พ.ศ. 2527    เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรมสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไปและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาศิลปะประยุกต์
        พ.ศ. 2528  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป และได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา
        
พ.ศ. 2538  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี รับจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  6 หลักสูตร  2 ปีครึ่งและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. (สาขาวิชาพณิชยการ) หลักสูตร  2 ปี
        พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ หลักสูตร 2 ปี  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร 2 ปีครึ่ง   
        พ.ศ. 2546   เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตร 2  ปี และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
        พ.ศ. 2548   เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบทวิภาคี)
        พ.ศ. 2552   เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
        พ.ศ. 2557   เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบ
        พ.ศ. 2557   เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตสายปฏิบัติการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        พ.ศ. 2558   เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการบัญชี
       พ.ศ. 2560   เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 
        พ.ศ. 2561   เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เป็นระบบทวิภาคี  ทุกสาขาวิชา
        พ.ศ. 2562   เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ประเภทวิชาศิลปะกรรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตสายปฏิบัติการสาขาวิชาการตลาด
          การดำเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน    สถานศึกษาเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตสายปฏิบัติการ  ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอน ประกอบด้วย พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

Goragod.com
^