บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

สาขาวิชาการตลาด

 • thumbnail

  นางสาวดวงเดือน คำอ่อน

  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 • thumbnail

  นางภัสนญา เนตรแสงศรี

  หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 • thumbnail

  นายวิรัช ช่อช้าง

  ครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

 • thumbnail

  นางกมลรัตน์ จันทรชิต

  หัวหน้าสาขาการโรงแรมและบริการ

เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา

 • thumbnail

  นายคมกฤช ชำนาญมนต์

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางคำผง พลดาหาญ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายฉลอง ลีกระจ่าง

  ลูกจ้างประจำ

^