ปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
คุณธรรมอัตลักษณ์เอกลักษณ์สถานศึกษา^