เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ปรัชญาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
"รักสะอาด  ประพฤติดี  มีจริยธรรม  นำวิชา  พัฒนาสังคม" 
คือ  ปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้ในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณธรรมอัตลักษณ์  เอกลักษณ์สถานศึกษา

บริการดี  มีวินัย  ใส่ใจความรับผิดชอบ
เป้าประสงค์
“ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ตามที่ตลาดแรงงานต้องการ”
วิสัยทัศน์ 
เป็นสถานศึกษาชั้นนำ  ผู้เรียนเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ
พันธกิจ
1.   ผลิตนักศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะวิชาชีพที่มีคุณธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ
2.   พัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย
3.   บริการวิชาชีพ  ประสานสัมพันธ์ชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.    พัฒนาศักยภาพสถาบันเพื่อให้องค์กรมีสมรรถนะสูง       
^