นายเฉลิมพล ภูสถาน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางกตัญญู คำทา

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางแสงวัน ยศเฮือง

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

นางมะลิวัล ศิริหล้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

นางสาวบางหยาด พุทธมาตย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

นายสุกฤษ ศรีวรรณะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

นางสาวนิตยา ช่วยศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนภา ศิริหล้า

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

นางสาวชนากานต์ วงษ์นอก

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวจุฑามาศ พิมพ์โยโชค

เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล

นางสาววิภารัตน์ หลักหนองบุ

เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล

นางสุลี พุ่มไพบูลย์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาววิภารัตน์ โยวะศรี

ผู่ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสุกฤษ ศรีวรรณะ

ผู่ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวสโรชา ปานเนาว์

ผู่ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวคฬาณา ภูวิจารย์

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวสุภาภรณ์ วังคีรี

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางนุชนาถ ตาทอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวอภิชญา ฝาระมี

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางกัลยา วิชาโคตร

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายพิษณุ พรหมรักษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายพิชัย มาตรวังแสง

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายอรรธิชัย แสนดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายเกียรติศักดิ์ สุริยะวงศ์

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

นายทศพร มาลีสา

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน